Сергей Удовик

издатель, писатель, журналист, фотограф, аналитик

Культ мертвых,

или Почему мы ходим по кругу?

Автор: Сергей УДОВИК


На протяжении двух дней — 15 и 16 июня — состоялась масштабная научно-практическая конференция «Нові політичні реалії України на рубежі тисячоліть». На конференции выступил Президент Украины Л. Кучма со своим видением проблем. Это была довольно серьезная попытка оценить десятилетний опыт страны и наметить пути ее будущего развития.

Но сначала приведем некоторые цитаты из обращения Президента к Верховной Раде 11 октября 1994г.:

«Аналіз стану нашого суспільства переконливо засвідчив, що рятувати його старими методами безнадійно, що нам необхідна якісно нова соціально-економічна та політична стратегія.

Сьогодні підготовчий період завершується... Фактично ми маємо вступити у новий етап розвитку України, який або дасть нам шанс вижити і забезпечити гідне життя нам та прийдешнім поколінням, або остаточно відкине нас далеко назад, позбавить останніх шансів крокувати в ногу з сучасною цивілізацією.

Грубі прорахунки в економічній політиці призвели до загрозливого зростання тіньової економіки. Катастрофічно падає життєвий рівень народу.

Небезпечних масштабів набуває некероване розшарування населення — накопичення багатства на одному полюсі та все більше зубожіння на іншому.

Відбувається інтенсивне згортання відтворювального процесу. Щоденно проїдається національне багатство, накопичене багатьма поколіннями.

Внаслідок старіння та зношення техніки, а також спаду виробництва ми стоїмо на межі масових економічних та екологічних катастроф, виходу з ладу життєзабезпечуючих систем виробничої інфраструктури.

Ми можемо створити екологічну небезпеку сусіднім країнам. Це буде моральне позорище нації.

Таким чином виникає реальна загроза витіснення України на периферію світового господарства, встановлення її технологічної та фінансової залежності від інших держав, перетворення на сировинний додаток та територію для розміщення екологічно шкідливих виробництв.

Серед широкого комплексу проблем реформи фінансової системи визначальною має стати докорінна перебудова податкової системи.

Необхідно зміцнити банківську систему країни.

Нагальним питанням фінансово-грошової стабілізації є подолання платіжної кризи. Має стати утвердження в Україні сучасного фондового ринку.

Особливо значимою для нас є проблема радикальних змін у системі управління економікою. Нам конче необхідно утворити стабільну й сприятливу правову основу залучення іноземних інвестицій. Але важко сподіватися на зарубіжне інвестування, якщо український капітал у твердій валюті не повертається в Україну, кредитує інші держави. Президент ініціюватиме прийняття закону про опозицію, який би чітко визначав зміст та ознаки політичної опозиції, її права і обов’язки. Закон про опозицію не тільки визначить, хто і за що несе відповідальність, але й зменшить проблемність переходу влади від одних до інших політичних сил, оскільки буде передбачено право на створення тіньового Кабінету Міністрів, право на доступ до інформації про діяльність уряду, на підготовку та внесення альтернативних законів тощо. Постійний діалог з громадськістю, забезпечення на ділі широкої та правдивої гласності, всебічна підтримка засобів масової інформації, демократичної преси, сприяння її реальному впливу на цивілізований розвиток суспільних процесів стануть повсякденною турботою Президента.»

ВНЕ ВРЕМЕНИ

Почему же спустя семь лет эти проблемы стали еще более актуальными, а, например, удельный вес бюджетных ассигнований на научные цели опасно уменьшился с 3% в 1990 г. не только до 0,7% в 1994 г., как отметил Президент, а даже до 0,4% в 2000 г.

Мы видим, что Президент абсолютно верно оценивал стоящие перед страной проблемы и совершенно точно наметил пути их решения.

Более того, обращаясь к докладу Президента на Всеукраинском совещании экономистов 14 сентября 1995 г., мы обнаружим, что Президент верно определил причины будущих провалов в экономике:

1. «Одна з визначних умов лежить у площині формування високого, багатосегментного платоспроможного попиту.»

2. «Утворення сектора казенних підприємств. Бажано було б мати грунтовні узагальнення наявного досвіду. Думаю, що це могли б зробити Інститут економіки та Інститут світової економіки Національної академії.»

3. «Нам потрібні глибокі наукові дослідження процесів, що відбуваються в цьому абсолютно новому для нас секторі економіки. Відчувається і осідання в підприємницькій сфері значного прошарку партійно-господарської номенклатури, яка має подвійну психологію, виявляє схильність до корумпованих зв’язків з державним апаратом, органами політичної, а також і судової влади.»

4. «Скажу відверто: «монетаристське» гасло «Чим менше держави, тим краще», я не поділяю. Опираючись лише на суто монетарні важелі економічної політики, подолати остаточно наслідки кризових процесів неможливо.»

5. «Порушуючи питання про посилення регулюючої ролі держави, маю на увазі перш за все опанування принципово нової, докорінно відмінної від адміністративної економіки моделі її поведінки.»

6. «Найскладнішою була і лишається проблема забезпечення синхронності дій при регулюванні макро- і мікроекономічних процесів.»

Прошло шесть лет, и практически те же вопросы поднимаются на указанной научно-практической конференции. Почему же мы опять попадаем в ту же патовую ситуацию, почему Президент опять обращается к тем же ученым, которые оказались неспособными за 10 лет разработать внятную концепцию развития страны?

Для понимания этого нам следует обратиться к культурно-ментальным особенностям нашей страны.

Прежде всего рассмотрим понятие времени. Есть время физическое (последовательность событий во внешнем мире), есть время социальное (последовательность событий в мире социальных отношений), а есть время сакральное или мифологическое. Оно отражает последовательность символических событий, которые в физическом времени могут располагаться в другом порядке, находятся рядом или на расстоянии сотен лет.

Динамично развивающиеся страны живут во времени настоящем, определяемым осью времени, а их элита нацелена в будущее. Она прогнозирует развитие событий и оценивает правильность намеченной стратегии. Слаборазвитые страны живут в вечном вчера. У них динамика экономического развития обычно отсутствует или крайне слабая. Эти страны живут за счет ренты с продажи полезных ископаемых или сельского хозяйства. Понятие ось времени у них отсутствует. Социальное время определяется годичным циклом движения Земли вокруг Солнца, что важно для обеспечения сельскохозяйственного цикла или связано с более сложным циклом (например 60-летним).

В цивилизациях, построенных на такого типа культуре, доминировал культ мертвых. К ним, например, относилась египетская цивилизация, одной из главных книг которой была «Книга мертвых». Этот тип цивилизации связан с земледельческой культурой.

Особое внимание уделяется кладбищам, могилам и памятникам. Очень важное значение придается годовщинам не только рождения, но и смерти выдающихся личностей, а для этих культур точнее будет сказать — мифологизированных. Процессии, шествия, обряды, многочасовые торжественные собрания, посвященные этим событиям, находятся вне физического времени. Оно как бы останавливается, наступает время сакральное. В чем же заключается символической смысл культа мертвых?

Американский социолог У. Уорнер говорит: «Сохранение умерших членами общества поддерживает непрекращающуюся жизнь живущих. Уверенность живых в том, что жизнь длится вечно, зависит от того, насколько им удастся сохранить живыми мертвых. Стоит лишь мертвым умереть реально, т.е. в вере тех, кто провожает их в последний путь, как сразу же оказывается, что должны умереть и они».

Культ мертвых несет еще одну функцию — они интегрируют общество в единое сакральное целое. Церемонии памяти жертв репрессий, войн и т.д. образуют «сакральную символическую систему, которая с периодической регулярностью выполняет функцию интеграции всего сообщества в целом, со всеми его конфликтующими символами и конкурирующими автономными церквями и ассоциациями».

Памятники и монументы умершим становятся наиболее могущественными из видимых символов, объединяющих всю деятельность обособленных групп сообществ. Это зона табу для конфликтов, проходящих в физическом времени. Нарушение этого табу сродни святотатству.

Речи на таких днях памяти строятся в соответствии с канонизированной формой и являются частью ритуала. Профанному взгляду они кажутся повторением азбучных истин, но их отсутствие вызывает гораздо большее недоумение и ассоциируется с осквернением памяти павших. Краеугольным девизом живущих является фраза: Memento mori — помни о смерти.

Кстати, стремление к максимальному обогащению или получению максимальных властных полномочий напрямую связано с боязнью смерти и желанию победить ее, взяв под контроль видимый (физический) мир (см. «О страхе», «День» № 153, 1999).

Как видим, Украина как часть славянско- православной цивилизации идеально подходит под характеристики общества, где доминирует культ мертвых.

А если обратиться к истории Российской империи или СССР, то мы увидим — особенно быстрое развитие наблюдалось в те периоды, когда приходили, мягко говоря, пассионарные личности, нацеленные в будущее, и начинали осуществлять насильственную циркуляцию элит. Это Петр I, Ленин и Сталин. У них всех есть общая особенность. Для осуществления развития они варварски, по-азиатски осуществляли обновление элит путем физического и символического уничтожения прежней элиты, что полностью согласовывалось с таким типом цивилизации, где доминировал культ мертвых. Символическое уничтожение позволяло переписывать историю. Нет могилы — нет памяти. Ведь никто не знал, где, когда и кто был при них расстрелян или уничтожен. При Хрущеве прекратилось физическое уничтожение элиты, а при Брежневе — и символическое. Тем самым циркуляция элит прекратилась. Имя этому — застой — существование вне оси времени. Политическая система превратила СССР в страну мертвых, поэтому она не могла конкурировать с западной цивилизацией, где культ мертвых уравновешивался культом живых, что особенно характерно для США. Даже огромные возможности рентных источников оказались недостаточными.

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ПРОШЛОЕ

Присмотримся более внимательно к Украине. Будучи провинцией страны, существовавшей вне физического времени, ей не нужны были институты, отвечающие за развитие. Население привыкло к вневременному существованию в стране, в которой ничего не происходит. Единственное исключение — бурный 1991 г. Теперь страна живет памятью о 1991 годе. Годы идут, все так же встает солнце, так же течет Днепр, так же растут подсолнухи. Те же речи, те же лица. Годы определяются по каким- то редким событиям: «Это было в том году, когда мы играли с «Баварией». Или когда к нам приезжал Клинтон». 2001 год войдет в историю страны как год, в который приезжал Папа. Страна живет вне времени в прошлом.

В подавляющем большинстве политическая элита Украины тоже нацелена не в будущее, а в прошлое. Она не предлагает модели развития будущего страны, а предлагает модели прошлого. Т.е. с западной точки зрения она элитой не является. Но парадокс в том, что конкуренция моделей прошлого создает видимость насыщенной политической жизни. Ведь одно прошлое исключает или терпеть не может другого. Хотя это просто выбор между различными пантеонами героев прошлого, причем конфликты этих героев переносятся в символическое настоящее.

Из доминирования культа мертвых следует еще один вывод. Непрерывная череда дней памяти мифологизированных исторических личностей, жертв голодомора, репрессий, павших в боях и в битвах за страну не оставляет времени для живых — Memento vivere! (Помни, что есть живые!). Ведь все это символы согласия между властной украинской элитой в том, что они не дадут умереть друг другу в символическом смысле. Этому же служит и открытие памятников, монументов и музеев памяти. Ведь чем монументальнее памятник, тем больше вероятность, что его не снесут в будущем, когда будут моделировать другое прошлое. Самое опасное для памятников место — майдан Незалежности. И никто не может дать гарантии, что к 15 или 20 годовщине Незалежности в очередной раз не снесут строящийся памятник и установят новый. С новыми фотографиями открытия для замены экспозиции в музее. Ведь в таких культурах прошлое непредсказуемо. В ХХ веке прошлое в Украине переписывалось как минимум несколько раз.

Было бы крайне опасно обманываться магией наблюдаемого экономического роста в Украине даже в 9%. Это просто магия относительных цифр, которыми пытается защититься такая культура. У нас нет сравнения с другими странами. Сравнение — это развитие. Для такой культуры сравнение опасно. Ведь при сравнении окажется, что даже 2% роста ВВП в неблагоприятный год в маленькой Бельгии количественно равны всему годовому бюджету большой Украины. При таких темпах роста мы только через восемь лет достигнем среднедушевого уровня сегодняшней России, не очень передовой страны. Для развития в такую страну нужно вносить энергию.

Оппозиция, критикуя Президента, ничего не меняя по сути, хочет просто поменять иерархию в символическом поле и переписать прошлое. Как мы видели выше, именно Президент предлагал и продолжает предлагать очень разумные вещи. Более того, только силовым воздействием нарушая неопределенность, он вынудил принять Конституцию и стимулировал создание большинства.

В системе координат такой культуры нужно силовое воздействие — кнут.

Но почему же большинство распалось, а Конституция оказалась неработоспособной? Потому что введение энергии с помощью кнута приводит к усилению административной системы, но бюрократия — это плод культа мертвых. Она существует вне времени и стремится для своего расширения поглощать энергию и ресурсы.

Возможно, Президент Л. Кучма активно пытается реформировать страну: «Виробити шляхи трансформації, в тому числі політичної, можна лише на основі глибокого аналізу практичного досвіду та науково вивірених прогнозів». Это уже из речи 16 июня 2001 года. Только кто будет делать эти выверенные прогнозы?

На самом деле мы не помним прошлого. Иначе мы не потеряли бы Казаческую республику, УНР. Не было бы и Второй мировой войны. Причины будущих конфликтов лежат в том прошлом, которое мы НЕ ХОТИМ помнить.

Пора разорвать кольцо вечного бега по кругу сакрального года и вывести страну на спираль развития, когда мы перестанем переписывать историю, а будем писать будущее. И, может, тогда мы услышим другие речи, и Президент Украины будет спрашивать у своих граждан, на что лучше тратить огромный профицит бюджета Украины — на помощь другим странам или тотальную компьютеризацию бедных семей Украины.

Memento vivere!

Газета «День», №120, среда, 11 июля 2001

 

Комментарии

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.